Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Projectdoel

Home » Projectdoel
 

Het doel van LIVES is om een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak te organiseren om plastic afval in het stroomgebied van de Maas te verminderen. Centraal bij het LIVES-project staan een uitgebreide analyse van de huidige afvalsituatie in de rivier, maatregelen om de hoeveelheid afval terug te dringen, waaronder bewustwordingscampagnes en proeven met plasticvangers, en institutionele afspraken om de duurzaamheid van het project te waarborgen. Er bestaan weliswaar al diverse initiatieven op lokaal niveau, maar LIVES wil een meer samenhangende grensoverschrijdende aanpak stimuleren, waarbij ook gekeken wordt naar de bredere impact die afval heeft op de Maas.

De te realiseren doelen zijn onderverdeeld in drie werkpakketten:

  1. Analyse (inventarisatie) van de huidige afvalsituatie in de Maas en haar zijrivieren;
  2. Maatregelenpakket;
  3. Het maken van grensoverschrijdende afspraken tussen overheden.

Binnen het LIVES-project werken alle partners in meer of mindere mate samen in werkpakketten. Elke werkpakket heeft zijn eigen doel en aanpak. De projectpartners zoeken hierbij eveneens verbinding met belanghebbende partners in de regio die de aanpak kunnen versterken en kunnen helpen bij het realiseren van het doel.

 

Werkpakket 1:
Data inventarisatie en -verzameling 

Doel
Het opzetten van een meerjarenoverzicht van de omvang van de plastic afval vervuiling en verspreiding in het stroomgebied van de Maas. De verzamelde data worden gedeeld met alle partners en er wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden voor het verwijderen van plastic.

Aanpak
~ In kaart brengen van de verspreiding van plastic (hot spots)
~ Ontwikkeling van een grensoverschrijdende dataset over zwerfvuil uit rivieren in het stroomgebied van de Maas
~ Aanvullende monitoring (resultaten van werkpakket 2: maatregelen)
~ Inventarisatie van best practices in monitoringsactiviteiten
~ Evaluatie van best practices en monitoringsresultaten
~ Verslag over verspreiding van rivierafval in het stroomgebied van de Maas

Good Practice
Grensoverschrijdende dataset ontwikkeld door Schone Rivieren met behulp van Citizen Science op de oevers van de gemeenschappelijke Maas (Nederland-Vlaanderen)

 

Werkpakket 1:
Data inventarisatie en -verzameling 

Werkpakket 2:
Uitvoering van maatregelen  

Werkpakket 2:
Uitvoering van maatregelen  

Doel
~ Test en benchmark van de technieken om plastic afval in het stroomgebied van de Maas te reduceren.

Aanpak
~ Innovatieve project met betrekking tot maatregelen en aanpak
~ Grensoverschrijdende gecoördineerde opruimacties
~ Benchmark van 5 verschillende vuilvangtechnieken in verschillende rivieren/beken

~ Evaluatie van Best Practices en technieken
~ Verslag van Best Practices en preventieve acties, gecoordineerde opruimacties en vuilvangtechnieken.

Good Practice
Heliscreen (Landgraaf), Noria Plastic Schep (Borgharen), Plastic Wokkel prototype (HS Zuyd)

 

Werkpakket 3:
Samenwerkingsverbanden  

Doel
~ Grensoverschrijdende samenwerkingsovereenkomsten in het kader van bewustwording, preventie en verwijdering van zwerfafval.

Aanpak
~ Bewustwording van consumenten en bedrijfsleven middels campagnes van stakeholders
~ Euregionale educatie programma’s
~ Euregionale ‘river litter’ dag
~ Overeenkomsten tussen overheden
~ gezamenlijke grensoverschrijdend politiek advies over preventie en verwijdering van zwerfvuil uit het Maas bekken.

Good Practice
Vlaamse Mooimakers: Communicatie en informatiecampagnes over preventive en opruimen van zwerfvuil in Vlaanderen MOOC on Marine Litter (OU) Schone Rivieren Netwerk Nederland. 

 

Werkpakket 3:
Samenwerkingsverbanden